Program

 


Rok I

Ziemia i naród Jezusa (geografia, mieszkańcy, świadectwa archeologiczne)
Historia biblijna od Abrahama do Jezusa (od Księgi Rodzaju do Ewangelii)
Ludzkie dzieje Słowa Bożego:
Słowo Boże wypowiedziane przez człowieka (języki biblijne)
Słowo Boże zapisane przez człowieka (materiał piśmienniczy, historia kanonu biblijnego)
Pismo Święte w językach narodowych
Pismo Święte w języku polskim

Rok II

Stary Testament: Wędrówki Patriarchów, Niewola Egipska, Przymierze na Synaju, Powrót do Ziemi Obiecanej, Sędziowie, Monarchia
Nowy Testament: Jezus i Jego Ewangelia w świetle tradycji synoptycznej (Mateusza, Marka i Łukasza)
Biblia w duszpasterstwie Kościoła

Rok III

Stary Testament: Profetyzm Izraelski, Modlitwa Izraela (Psalmy)
Nowy Testament: Teologia św. Pawła
Biblia w życiu duchowym chrześcijan 
 
 

Cele

 

 

- Pogłębienie wiedzy o Biblii jako Słowie Boga wypowiedzianym do ludzkości, a w niej do każdego człowieka – jako Jego stworzenia oczekującego wiecznego zbawienia.
 - Pogłębienie wiedzy biblijnej, tj. głębsze poznanie Bożej historii zbawienia dokonującej się w dziejach Izraela oraz posłannictwie Jezusa Chrystusa i Kościoła Apostolskiego.
 - Nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji w życiu chrześcijańskim.
 - Poznanie i doświadczenie mocy oddziaływania Słowa Bożego w życiu chrześcijanina.
 - Kształtowanie duchowości biblijnej.
 - Formacja animatorów dla katolickich wspólnot, grup i stowarzyszeń Kościoła Warmińskiego.

 

 


Zapisy

 

 

Osoba zgłaszająca wolę studiowania w Warmińskiej Szkole Biblijnej może tego dokonać:
- przez przesłanie na adres e-mail: zjzywica@poczta.onet.pl własnego imienia i nazwiska, roku urodzenia, wykształcenia, parafii i adresu zamieszkania.
- dopuszcza się też możliwość zapisu w trakcie pierwszego spotkania.

Dodatkowe informacje
- pod adresem e-mail: zjzywica@poczta.onet.pl
- pod telefonem 606 286 578 – ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM w Olsztynie

Wszystkie wykłady będą odbywać się w gmachu Seminarium Duchownego Hosianum i Wydziału Teologii UWM (ul. St. Kard. Hozjusza 15; Olsztyn Redykajny).

Copyright ©2018 Warmińska Szkoła Biblijna, All Rights Reserved.